ROT-Avdrag

Skattereduktion i form av ROT-avdrag trädde i kraft 30 juni 2009, men gäller arbeten som har utförts och betalats från och med 8 december 2008. Skattereduktionen gäller reparationer, underhåll samt om- och tillbyggnad av småhus, ägarlägenhet eller bostadsrätt som ägs respektive innehas av den som ansöker om eller begär skattereduktion. För bostadsrätter innebär det att det är bostadsrättshavaren/-havarna som har rätt att göra avdrag för arbets- kostnader för sådant som han/de har underhållsansvaret för enligt bostadsrättslagen och stadgarna.

 

Villkor

Samma villkor och förutsättningar som gäller för skattereduktion för hushållsarbete gäller för ROT-avdraget. Skattereduktionen utgår med 50% av arbetskostnaden – dock max 50 000 kr/ år/individ. Det innebär att det totala underlaget för skattereduktion under ett beskattningsår är 100 000 kr/person.

För de fall två personer äger en bostadsrätt tillsammans kan båda ansöka om skattereduktion och få dra av för en arbetskostnad om 200 000 kr/år. En förutsättning för ROT-avdraget är att det omfattar sådant som bostadsrättshavaren har underhållsansvaret för och att arbetet sker inne i lägenheten. ROT-avdraget kan inte utnyttjas för t ex balkong- bygge eller inglasning av balkong, inte heller för stambyte eller andra renoverings- och underhållsarbeten som bostadsrättsföreningen ska svara för.

 

Fakturamodellen

På samma sätt som för skattereduktion gällande hushållsarbete skall den så kallade faktura- modellen tillämpas från och med 1 juli 2009. Den innebär att köparen av tjänsten, i detta fall bostadsrättshavaren, får skattelättnaden direkt vid köpet och utföraren av tjänsten får ansöka om pengarna hos Skatteverket.

 

Omkostnadsbelopp vid försäljning

Utgifter som avser reparations- och ombyggnadsarbete får inte ingå i omkostnadsbeloppet med den del för vilken skattereduktion tillgodoräknats