Bygglov

Vid vissa tillfälle måste man lämna in förfrågan till Styrelsen när man te x önskar bygga ett uterum, sätta upp parabol, kaminmontering eller annan ombyggnad ute eller inne. Ett avtal/tillstånd kommer att utföras av styrelsen efter genomgång på ett styrelsemöte.

 

I enlighet med gällade stadgar är det styrelsen som slutgiltligt tillstyrker eller avstyrker begäran. Vissa ändringar av bostadsrätten kräver bygglov/bygganmälan. Det åvilar den enskilde bostadsrättsinehavaren att söka de tillstånd som erfodras. I de fall bygglov krävs kan begäran tillstyrkas först sedan beviljat bygglov kommit styrelsen tillhanda.

 

Viktigt

Ett bygglov innebär dock INTE automatiskt att arbetet kan igångsättas. Vid all ombyggnad åligger det bostadsrättsinehavaren att tillse att följa Boverkets byggregler, Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet och material samt branschregler för säker vatteninstallation. Vid omdragning av el eller VVs ska en bygganmälan göras samt en kvalitetsansvarig utses som upprättar en kontrollplan.

 

Adresser till

www.elsakerhetsverket.se