Att bo i en Bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars huvudändamål är att på obegränsad tid upplåta bostäder med bostadsrätt till sina medlemmar.

 

Begreppet bostadsrätt används ofta i dagligt tal för att beteckna den lägenhet som du innehar. Men det är viktigt att komma ihåg att när du köper en bostadsrätt köper du ingen fysisk lägenhet eller någon andel i en fastighet, utan endast en rätt att nyttja en viss lägenhet. Tillsammans med dina grannar är du medlem i en förening som äger fastigheten och därmed också lägenheterna. Du är själv med och äger huset du bor i. Styrelsen har uppdraget att se till att bostadsrättsföreningen förvaltas på bästa sätt, men alla är gemensamt ansvariga för att boendet fungerar. Att bo i en bostadsrättsförening innebär att du tillsammans med andra kan utveckla ditt boende.

 

Du har inflytande över ditt boende.

Fördelarna med att bo i bostadsrätt är många. När man själv har möjlighet att påverka sitt boende ökar trivseln. Du avgör själv när det är dags att måla om och tapetsera eller göra andra förbättringar i lägenheten. Vill du göra större förändringar i lägenheten, till exempel flytta väggar, måste du ha tillstånd från föreningens styrelse. Tillsammans bestämmer ni hur ekonomi och underhåll ska skötas och hur de gemensamma utrymmena ska användas.

 

Kan jag som medlem få insyn i ekonomin?

Styrelsen besvarar i största möjliga mån frågor kring ekonomi och förvaltning. Och vid behov förmedlar vi kontakt med föreningens ekonomiska förvaltare om det är något ni undrar över. Föreningsstämman är det tillfälle då medlemmarna kan granska verksamheten det gångna året. Medlemmarna kan också komma med förslag på nya sätt att driva föreningen eller ändra på sådant som de anser felaktigt. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen leder föreningens arbete mellan stämmorna och ansvarar för förvaltningen. Du är med och väljer styrelse bland din bostadsrättsförenings medlemmar, som ju också är dina grannar.

 

Du håller lägenheten i gott skick.

Du har ett särskilt ansvar för lägenheten du bor i men du har också ett ansvar för fastigheten som sådan. Med detta menas utrymmen både ute och inne.

 

Med nyttjanderätten till lägenheten får du både rättigheter och skyldigheter. Skyldigheterna handlar om att vårda och sköta om. Rättigheterna handlar om att själv få göra vissa förändringar i lägenheten. Ansvarfördelningen mellan dig och föreningen är reglerad i stadgarna och Bostadsrättslagen.

 

Det är skillnaden på inre och yttre underhåll.

Du svarar själv för det inre underhållet och de reparationer som behövs i lägenheten. Föreningen svarar för det mesta av allt yttre underhåll samt husets installationer av vatten, värme, el och ventilation.